Изберете страница

Измервателни и контролни инструменти

Измервателни и контролни инструменти са уреди и машини с помощта на които ние замерваме определени величини. Измерването е процесът за определяне на отношението на една (измервана) физична величина (например дължина или маса) към друга еднородна величина, приета за единица (например, метър или килограм), и въведена в техническо средство (средство за измерване). Измерванията са основен елемент в наблюденията, използвани от научния метод. Науката за измерването, методите и средствата му се нарича метрология.    

Видове измервания: Аналогови и цифрови измервания.

  • При аналоговото измерване измерваната стойност се определя чрез директно преобразуване на измервателния сигнал, който се преобразува, например в една междинна величина като ъгъл или отсечка и по този начин може да се отчете на една подходяща измервателна скала. Пример за това е измерване на електрическо напрежение чрез волтметър с магнитоелектрически измервателен уред и отчитане на отклонението на подвижната намотка на бобината му чрез стрелка върху скала.
  • При цифровото измерване измерваната величина се преобразува в цифров сигнал с различни стъпки в зависимост от вида на преобразувателя. При това сигналът е преобразуван на стъпки и се отчита на цифрова скала.

Измервателните и контролни инструменти предлагани от VALEX са продукти, произведени в Европа от VALEX – Италия. Те са сертифицирани по ISO9001 и ISOENUNI 9001 и носят знака за съответствие СЕ, което е гаранция за качество и надеждност.

Показване на 4 резултата